نامه شاهین دادخواه از زندان اوین به حسن روحانی رئیس جمهور ایران دفاعیه شاهین دادخواه از اوین:موضوع ملاقات من با رئیس سیا یا وزیرصنایع اسرائیل نیست؛قاضی صلواتی گفته بود با جلیلی در نیفتید چهاردهمین نامه دکتر شاهین دادخواه مشاور پیشین آقای روحانی در شورای ا

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s