الفبا را آموختن دشوار نیست ، سخت نیست اگر بخواهیم کودکی نامش را فرابگیرد ، نوجوانی بداند عنصر چیست و اتم چگونه است یا که جوانی رویه ها در فضای سه بعدی را بشناسد ، اینها لاجرم در فردای زندگی حاشیه خواهند شد ، زیباتر ازآن عشق را آموختن، زندگی را شناساندن اس

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s