ادامه مجسمه دزدی؛ تندیس حافظ را چه کسی بازگرداند؟! عده ای قصد دارند مفقود شدن تندیس حافظ را نتیجه ناهماهنگی شهرداری منطقه و سازمان زیباسازی شهرداری اهواز و جانمایی اشتباه جلوه دهند اما این صحیح نیست و از نظر ما مجسمه به سرقت رفته بود. … کلمه- گروه اجتما

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s