مهدی تاجیک،زندانی سیاسی به مرخصی آمد به گزارش جرس، مهدی تاجیک زندانی سیاسی که از تاریخ بیست و چهارم بهمن ماه 91 برای گذراندن مدت حبس خود به اوین منتقل شده به مرخصی آمد. وی در ۲۸ دیماه سال 88 توسط پلیس امنیت ناجا در منزل خود بازداشت و پس از بازجویی اولیه ب

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s