ایران امروز تنها کشوری در جهان است که قوانینی مدون و مستقیم علیه حقوق کودکان دارد. قانون مدنی 1210، که شرط نه سالگی بلوغ برای کودکان دختر و پانزده سالگی برای کودکان پسر را تعیین می­کند؛ تبعیضات به حکم شرع در قانون کار و حق بهره کشی و استثمار کودکان؛ تبصره

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s