وضعیت نامناسب جسمی نوید خانجانی در زندان؛ آخرین تصویر نوید خانجانی در بیمارستان در تاریخ 17 مرداد *** وضعیت جسمانی نوید خانجانی فعال حقوق بشر و حق تحصیل زندانی به واسطه مشکلات قلبی (مشکل دریچه میترال)، ستون فقرات ( آسیب دیدگی مهره چهار و پنج کمر)، تنفسی (

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s