گفتگو با همسر یک زندانی سیاسی؛ نگرانی از وضعیت مجید معین مژگان مدرس علوم گفتگو با همسر یک زندانی سیاسی؛ نگرانی از وضعیت مجید معین جرس: مجید معین، زندانی سیاسی محبوس در اوین به دلیل شکستگی پا و عدم انتقال وی به بیمارستان در شرایط نگران کننده ای بسر می برد.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s