حرومیت یک فعال دانشجویی کُرد از تحصیل + سند http://j.mp/1903nv8 آژانس کُردپا: یک فعال دانشجویی کُرد بنابه دستور حراست دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی شهر ارومیه از تحصیل محروم شد. “مجید تیباش” فعال دانشجویی به خبرنگار کُردپا گفت: ” سال گذشته تحصیلی زمانی که د

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s