“صدرو احکام جدید برای بهائیان سمنان” پیرو بازداشت های غیر قانونی سه تن از جوانان بهائی سمنان و بعد از مراحل به ظاهر قانونی، احکام آنان صادر گردید.اردشیر فنائیان به 1 سال و شیدرخ و گلرخ فیروزیان به 9 ماه حبس محکوم شدند. آقای هژبر فیروزیان پدر شیدرخ و گلرخ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s