همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی، بهروز ستوده بهروز ستوده دفاع از حقوق بشر را نمی‌توان به دفاع از گروه خودی تقليل داد و نقض حقوق گروه‌های ديگر را به ديده اغماض نگريست، تابوهای جامعه سنتی و به‌شدت زير بمباران تبليغاتی حکومت اسلامی، نبايد مدافع

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s