از فیس بوک دختر میرحسین موسوی:VIA جهت اطلاع دوستان گرامی که پیگیر احوال پدر و مادر و ما در عید غدیرند : جنایتکارای اطلاعات ساعتی پیش در دیدار عید به ما حمله کردند و هرکاری توانستند کردند …عید برای خانواده زندانی سیاسی یعنی شکنجه مضاعف و هیچ کس نبود تا ب

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s