درمان نیمه کاره؛ تاجزاده پس از دوساعت به انفرادی بازگردانده شد سید مصطفی تاجزاده زندانی خاص جمهوری اسلامی که بیش از سه سال است در انفرادی و حصر در زندان است و روزه داری اعتراضی اش بیستم آبان ماه سه ساله خواهد شد، روز چهارشنبه (شب عید غدیر) پس از پی گیری ه

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s