نامه شیرین عبادی به گزارشگر ویژه در مورد اعدام‌های اخیر در صورتیکه چنین رفتار انتقام جویانه ای متداول شود شاهد اعدام های گسترده دیگری خواهیم بود. بنابراین خواهشمندم ضمن درج این مسئله در پرونده نقض حقوق بشر حکومت جمهوری اسلامی ایران به هر شیوه ممکن اعتراض

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s