زانیار مرادی:به قلبهای مهربان مردم دنيا! کاری کنيد تا ما را نکشند! او در يک مصاحبه مستقيم از زندان با خبرنگاران ايتاليايي در يک برنامه مستقيم چنين گفت: نگذاريد با آرزوهايم به زير خاک بروم٬ ميخواهم زنده بمانم. و سالن مملو از جمعيت در شهر پردنونه ايتاليا با

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s