اهدای خون؛ حرکت نمادین معنادار عیسی سحرخیز در آستانه ی هزارمین روز حصر رهبران جنبش سبز، رهنورد، موسوی و کروبی می خواهم آنچه را که پیش از این پیشنهاد کردم مطرح سازم تا از ابهام ها بکاهم و بر ضرورت ها بیفزایم. پیشنهاد من این است که در شرایطی که جامعه با کمب

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s