کیوان صمیمی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88، به اتهاماتی مانند زیر سوال بردن سلامت انتخابات و شرکت در تظاهرات متهم و به شش سال زندان و محرومیت مادام العمر از فعالیت‌های سیاسی محکوم شد…. کیوان صمیمی برای انجام درمان پزشکی از زندان رجایی شهر به بیمارست

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s