« كشته شدن در راه نجات یك ملت بزرگترین افتخار است…تنها آتش مقدسی كه باید در كانون سینه هر جوان ایرانی همیشه زبانه بكشد این آرزو و ایده آل بزرگ و پاك است كه جان خود را در راه رهایی جامعه و نجات ملت خود از چنگال فقر و بدبختی و ظلم و جور بگذارد…این گلوله

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s