و این داستان پسری است که وقتی به خانه اش رفتند نگفتند که می خواهند او را بسیجی معرفی کنند، فقط عکس را گرفتند و بعد رفتند کارت بسیج صادر کردند. از زبان پدر و مادرش. این داستان واقعی یک جوان ایرانی است اما با آنکه موفق شدند برایش کارت بسیج صادر کنند بعد از

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s