دختری که خودروی ناجا روز عاشورا از مادر محرو‌مش کرد شبنم سهرابی زن ۳۴ ساله در جریان حوادث عاشورای ۸۸ توسط خودروی نیروی انتظامی زیر گرفته شد و پس از انتقال به بیمارستان به شهادت رسید. نیروی انتظامی در برگه فوت وی نوشت که او زنی ناشناس است که در اثر برخورد

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s