کودکان کار و خیابان را دریابیم! بهنام ابراهیم زاده (زندان اوین ، بند ۳۵۰- بیست و نهم آبان ۱۳۹۲) اسمشان کودک بود، اما شهرتشان کودکان کار و خیابان، به آن ها می‌گویند که باعث تباهی هستند و چهرۀ شهر را خراب کرده اند و هزار و یک واژۀ ناشایست دیگر را به این کود

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s