تقی رحمانی گل سر سبد امنیتی یعنی سعید امامی خودش تصفیه شد، آن هم با ماشینی که راننده‌اش بود. اما باز این هم همه ماجرا نیست… تاکنون جامعه سه شیوه را برای کنترل سرکوب تجربه کرده است. دهه ۶۰ ه.ش که اولویت با اعدام‌های وحشتناک است. دهه ۷۰تا ۸۰ه.ش که دوره قت

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s