اهداى جايزه حقوق بشر كانادا به عبدالفتاح سلطانى اهداى جايزه حقوق بشر كانادا به عبدالفتاح سلطانى جرس: بر اساس گزارش ها، در پی اعتصاب غذای عبدالفتاح سلطانی، امیر خسرو دلیر ثانی، سعید مدنی و مهدی خدائی، چهار تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین، مسئولین

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s