زوجی که در یک روز اعدام شدند این عکس فهیمه تقدسی است و همسرش مرتضی روحاني كه در يك شب اعدام شدند. بعد از اين همه سال ، عكس نازنينش به دستم رسيده است و من بينهايت شادم. فهيمه در مرداد سال ٦١ اعدام شد. چند روز بعد از اعدامش ، من برای بازجویی به سلول ۲۰۹ قدی

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s